Chú ý về việc đăng ký học đợt khóa 8, học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thông tin phục vụ cho đợt đăng ký muộn của khóa 8:

- Danh sách các lớp dành cho đợt đăng ký của K8 còn chỗ trống có thể đăng ký được: Danh sách lớp còn đăng ký được

- Thời gian đăng ký: Từ 7h30 ngày 25/03/2017  đến 23h59 ngày 26/03/2017

- Chú ý khi đăng ký:

+ Sinh viên được đăng ký thêm vào các lớp học phần dành cho khóa 8 còn chỗ đăng ký được, giữ ổn định các lớp học phần đã đăng ký.

+ Trong đợt đăng ký học cùng khóa 9, khóa 10: Phòng Đào tạo đã thông báo không cho phép sinh viên đi thực tập đăng ký học cùng khóa 9, khóa 10 do không thể đồng thời vừa thực tập vừa học cùng khóa 9, khóa 10. Tuy nhiên một số sinh viên vẫn vi phạm, ngày 22/3/2017. Phòng Đào tạo đã rà soát và hủy đăng ký đối với các lớp học phần vi phạm; các sinh viên này vẫn được đăng ký các học phần cùng khóa 8 theo quy định.  Đến nay Phòng Đào tạo có nhận được đơn của một số sinh viên khóa 8 có tham gia thực tập về việc cho phép học cùng đợt khóa 9, khóa 10; Phòng Đào tạo thông báo lại một lần nữa: Sinh viên Không thể đồng thời vừa thực tập vừa học cùng các lớp đợt khóa 9, khóa 10.

 

Tập hợp nguyện vọng đăng ký của sinh viên về mở các lớp môn học HK2 năm học 2016 - 2017

-  File đăng ký nguyện vọng: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EU6lZ1LGgVgADm9kDADjyBIJHKniafn3NXdt5eZwJw8/edit?usp=sharing

- Thống kê lại nguyện vọng: Danh sách thống kê

- Danh sách các lớp theo nguyện vọng: (Các em đăng ký cùng đợt đăng ký muộn)

+ Tâm lý học xã hội: mã lớp TL334.3_LT; thời gian chiều thứ 7

+ Giáo dục thể chất 4 _ Cầu lông 03: mã lớp GDTC4_CL.9_LT, thời gian: tiết 4,5 sáng thứ 7

+ Giáo dục thể chất 2_Karatedo 01: mã lớp GDTC2_KR.5_LT, Thời gian: Tiết 7,8 chiều thứ 7

 

Thông báo nhanh:

- Các Thầy, cô cố vấn học tập đang trong quá trình duyệt danh sách đăng ký học đợt đăng ký học cùng khóa 8 đến ngày 23/03/2017.

- Phòng Đào tạo đang rà soát và kiểm tra đăng ký học của sinh viên đối với các trường hợp vi phạm về số tín chỉ tối đa, quá trình đăng ký thực tập trước khi cho phép sinh viên đăng ký học muộn (dự kiến ngày 23 đến 24/03/2017): Danh sách đăng ký vi phạm

 

Chú ý khi đăng ký học

1.  Cần phải chú ý:
- Nắm rõ kế hoạch, chương trình đào tạo đang theo học: Nên đăng ký các môn học dự kiến xếp cho ngành học mình trong kỳ và các môn học đã xếp tại các kỳ trước đó nhưng chưa qua hoặc muốn học cải thiện điểm.
- Chú ý khối lượng đăng ký học: Khối lượng đăng ký học là tổng số tín chỉ đăng ký học trong kỳ, không bao gồm học phần GDQP.
+ Tối thiểu 14 tín chỉ đối với những sinh viên được xếp hạng học lực bình thường (có ĐTBCTL đạt từ 2,00 trở lên);
+ Tối thiểu: 10 tín chỉ , tối đa 14 tín chỉ đối với những sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu (có ĐTBCTL đạt dưới 2,00);

Các trường hợp đăng ký quá khối lượng học tập các em phải vào hủy bớt trong thời gian đăng ký bổ sung nếu không kết quả đăng ký học hệ thống sẽ tự hủy.


2. Về đăng ký học phần thực tập cơ sở trên hệ thống:
- Đăng ký học phần thực tập cơ sở (Dành cho các sinh viên đã đi thực tập vào kỳ này): Mặc dù sinh viên đã đi thực tập tuy nhiên bắt buộc sinh viên phải đăng ký học phần thực tập cơ sở trên hệ thống thì mới được công nhận kết quả thực tập cơ sở; Đối với các sinh viên thực tập đợt 1 lần 1 tương ứng chọn đăng ký lớp thực tập cơ sở 01, sinh viên thực tập đợt 1 lần 2 tương ứng chọn đăng ký lớp thực tập cơ sở 02;
 - Sinh viên chưa thực tập không được chọn đăng ký thực tập (nếu chọn thì phần mềm sẽ coi như sinh viên đã thực tập rồi và không đạt, hệ thống sẽ tính học phí)

3. Các lớp mở theo nguyện vọng của sinh viên:

Ngày 23/02/2017,Phòng Đào tạo tiếp nhận thông tin phản hồi về nguyện vọng mở lớp học phần từ ngày 27/02/2017 đến ngày 04/03/2017 để lên kế hoạch mở lớp học phần mới cùng đợt học chính thức của khóa 8. Sau khi kết thúc hạn nhận thông tin mở lớp, căn cứ vào đề nghị của sinh viên Phòng Đào tạo đã sắp xếp mở thêm các lớp học phần sau:
- Toán rời rạc
- Kinh tế học giáo dục
-Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Xác suất thống kê
-Toán cao cấp 3
- Giáo dục giá trị

4. Học phần Quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục: được xếp cho sinh viên ngành "Kinh tế giáo dục" K8, là môn học trong kỳ này, tuy nhiên môn học này cũng dành cho sinh viên ngành Quản lý giáo dục (sẽ được xếp vào kỳ sau). Để đảm bảo ưu tiên cho sinh viên ngành kinh tế giáo dục, phòng Đào tạo có đăng ký mặc định cho các sinh viên K8 ngành Kinh tế giáo dục (các sinh viên không đảm bảo quy định điều kiện tiên quyết về học phần này thì không được đăng ký); Tuy nhiên sinh viên không muốn học học phần này để chọn học phần tự chọn khác.

5. Một số vấn đề khác:

- Sinh viên xếp loại học lực yếu xin đăng ký học số vượt số tín chỉ quy định: Thực hiện quy chế Đào tạo do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, quy chế đào tạo theo tín chỉ do Học viện ban hành, sinh viên phải thực hiện đúng khối lượng đăng ký học trong kỳ. Các em cũng nên chú ý, khi kết quả học tập kém nên tập trung vào học số môn ít đi để đảm bảo kết quả học tập của mình, việc giới hạn tín chỉ để đảm bảo phù hợp với học lực của các em, các em chú ý: Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên thì các em mới đủ điều kiện tốt nghiệp, do đó các em nên cân nhắc rất kỹ khi đăng ký, tránh trường hợp tích lũy đủ hết các học phần rồi nhưng vẫn phải đăng ký học cải thiện điểm rồi mới đủ điều kiện tốt nghiệp.


- Một số sinh viên có thắc mắc: Học viện điều chỉnh điều kiện tiên quyết chặt hơn cùng với các em không biết; Đề nghị điều chỉnh một số điều kiện tiên quyết hay kế hoạch đào tạo: Về vấn đề này Phòng Đào tạo trả lời như sau:
+ Chương trình đào tạo ngành CNTT, QLGD, TLHGD khóa 8 lần đầu ban thành tháng 10/2014 (Theo Quyết định số 789/QĐ-HVQLGD, 790/QĐ-HVQLGD, 791/QĐ-HVQLGD ngày 17/10/2014 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc ban hành chương trình giáo dục đại học các ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Công nghệ thông tin), GDH, KTGD lần đầu ban hành tháng 7/2014 (Theo Quyết định số 503/QĐ-HVQLGD ngày 16/7/2014 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về việc ban hành chương trình khung đào tạo các ngành Kinh tế giáo dục, Giáo dục học hệ chính quy trình độ đại học)
+ Trong quá trình thực hiện vào tháng 9/2015 Học viện đã ra Quyết định số 982/HVQLGD ngày 15/9/2015 có thông báo điều chỉnh điều kiện tiên quyết chương trình giảng dạy 3 ngành CNTT, QLGD, TLHGD; và Quyết định số 981/HVQLGD về chương trình Đào tạo ngành GDH, KTGD; để phù hợp với thực tiễn quá trình tổ chức đào tạo; Theo đó để sinh viên có thể đăng ký học và hoàn thiện chương trình dễ dàng hơn
(theo đó số lượng điều kiện tiên quyết giảm đi rất nhiều so với chương trình trước kia); Do vậy, Hiện nay vẫn phải áp dụng chương trình đào tạo ban hành theo 2 Quyết định trên.

- Về các học phần đã đăng ký cùng khóa 9, 10 đợt học trước: Nếu cố vấn chưa duyệt, sinh viên cần chú ý khi tích nhầm vào bỏ đăng ký, nếu tích vào bỏ đăng ký khi đăng ký học đợt này, môn học đó sẽ không thể đăng ký lại được do đã hết thời gian đăng ký đối với các học phần đó.


Trân trọng thông báo