Thông báo thay đổi lịch thi môn Kế toán máy và Kinh tế lượng

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo thay đổi lịch thi môn Kế toán máy và Kinh tế lượng như sau:

Môn học

Lịch cũ

Lịch mới

Kế toán máy

13h00 – 24/6/2017

15h00 – 5/7/2017

Kinh tế lượng

15h00 – 5/7/2017

13h00 – 24/6/2017