Thông báo đăng ký học kỳ phụ đối với sinh viên các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ

Chú ý: [Ngày 10/8/2017] Trong tuần vừa qua Phòng Đào tạo có nhận được đơn trực tiếp của một số sinh viên về việc đăng ký học kỳ phụ đối với sinh viên các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ, tuy nhiên việc đăng ký học đối với sinh viên các lớp đào tạo theo hình thức tín chỉ do sinh viên đăng ký trực tuyến từ tài khoản cá nhân và đã hết thời hạn đăng ký theo quy định của Học viện, Do vậy Phòng Đào tạo không xếp vào các lớp học trong Học kỳ phụ các sinh viên trên.

 

I. Thông báo Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2016 - 2017:

- Thời khóa biểu: TKB Học kỳ phụ

- Danh sách xếp lớp học dành cho sinh viên từ khóa 7 trở về trước đăng ký học cùng các lớp ĐHCQ theo hình thức tín chỉ: Danh sách đăng ký

- Một số sinh viên có hỏi về việc rút bớt học phần đã đăng ký trong học kỳ phụ, Đề nghị sinh viên thực hiện theo thủ tục tại Điều 11 Quy chế đào tạo, xem tại: Quy chế đào tạo

---------------------

Thông báo của phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục về việc xem lại bài thi HK2 năm học 2016 - 2017:

----------------------

II. Thông báo đăng ký học kỳ phụ

1. Thời gian tổ chức lớp học phần

- Thời gian học: từ ngày 30/7 đến ngày 01/9/2017 (5 tuần).

- Thời gian tổ chức thi kết thúc học phần: từ ngày 05/9 đến 10/9/2017 (1 tuần).

- Danh sách các các môn học tổ chức trong hè: Xem tại phụ lục kèm theo Thoi khoa bieu hoc ky phu

- Danh sách các lớp học chính thức và danh sách sinh viên đăng ký: Sau thời gian đăng ký học, căn cứ danh sách sinh viên đăng ký và điều kiện mở lớp học phần, phòng Đào tạo thông báo danh sách các lớp học phần tổ chức học trong kỳ và danh sách sinh viên đăng ký tới các khoa và sinh viên muốn nhất ngày 29/7/2017.

Chú ý: Điều kiện mở lớp học phần:

– Lớp học phần phải đảm bảo sĩ số tối thiểu 35 sinh viên/lớp, riêng đối với các lớp học phần Giáo dục thể chất, Tiếng Anh, các học phần học phần thực hành học tại phòng máy là 25 sinh viên/lớp.

– Sinh viên hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí trong thời gian quy định.

2. Các thức đăng ký học lại

(Tài khoản của sinh viên sẽ được mở trở lại trước khi sinh viên đăng ký học)

- Sinh viên các lớp đại học chính quy theo hình thức tín chỉ đăng ký học trực tuyến từ 8h00 ngày 25/7/2017 đến hết ngày 26/7/2017 trên cổng thông tin đào tạo (http://daotao.hvqlgd.edu.vn). Đối tượng được phép đăng ký:

+ Sinh viên đăng ký học lại (Sinh viên đã học và bị điểm F);

+ Sinh viên đăng ký học cải thiện điểm (Sinh viên đã học và đạt điểm D hoặc D+)

+ Sinh viên đăng ký học bù (Là các sinh viên chưa có điều kiện theo học các học phần Học viện đã tổ chức đào tạo đối với khóa học mình trong các học kỳ chính trước đó, mức học phí như học kỳ chính)

 - Sinh viên các lớp đại học chính quy từ khóa 7 trở về trước còn trong thời gian được phép học tập và trả nợ theo quy định được phép đăng ký học lại các học phần tương đương có tổ chức trong kỳ phụ dành cho các lớp đào tạo theo tín chỉ. Sinh viên có nhu cầu đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo (có mẫu đơn kèm theo) từ ngày 25/7 đến ngày 26/7/2017 (Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 14h00 đến 17h30).

- Cố vấn sinh viên các lớp duyệt đăng ký sách sinh viên lớp mình phụ trách từ ngày 27/7 đến ngày 28/7/2017

- Phòng đào tạo nhận thông tin phản hồi, điều chỉnh sai sót về đăng ký môn học cho sinh viên (nếu có) trong ngày 28/7/2017 và công bố danh sách đăng ký học chính thức.

Toàn văn thông báo xem tại: http://hvqlgd.edu.vn/thong-bao-dang-ky-hoc-ky-phu-nam-hoc-2016-2017-doi-voi-sinh-vien-cac-lop-dao-tao-theo-hoc-che-tin-chi.html

Danh sách các học phần số lượng đăng ký nguyện vọng ít: Danh sách môn không đủ sinh viên đăng ký

 Thông báo tổ chức Học kỳ phụ xem tại: http://daotao.hvqlgd.edu.vn/forum/newscontent.aspx?id=115

----------------------

III. Thông báo về việc đăng ký thực tập thực tập lần 1 đợt 2 Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Học viện Quản lý giáo dục đã thông báo tổ chức thực tập đợt 2, Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 cho sinh viên hệ chính quy trong đó đã nhắc rõ các điều kiện được đi thực tập, tuy nhiên một số sinh viên vẫn đăng ký thực tập khi không đủ điều kiện, Học viện thông báo tới các sinh viên trên:

- Phải đến phòng Đào tạo nộp đơn đăng ký hủy học phần thực tập

- Sinh viên nào không đủ điều kiện thực tập thì sẽ không được công nhận kết quả thực tập.

Thông báo tổ chức thực tập: http://hvqlgd.edu.vn/chuc-thuc-tap-co-thuc-tap-1-dot-2-hoc-ky-2-nam-hoc-2016-2017.html